Měření termokamerou - termovize

Revize FVE – v současné době je nainstalováno v České republice více jak 8 milionů solárních panelů s podobnými technickými parametry a lišící se svou kvalitou. Pokud při provozu vzniká v panelu teplotní gradient (rozdíl teplot v různých částech), pak takový panel není v pořádku a je potřeba podrobnějí analyzovat příčinu tohoto teplotního rozdílu pomocí termokamery FLIR. Tato činnost je v současné době již prověřenou technikou a proto nabízím provedení termografického měření na instalovaném elektrickém zařízení FVE.
a) stanovení povrchové tepoty a stanovení velikosti oteplení
b) klasifikaci závad
c) tvorba protokolu zprávy .
Nejčastější příčinou vzniku požáru a odstávek elektrického zařízení jsou přechodové odpory na šroubových spojích a ztrátový výkon na těchto spojích je dán vztahem: P=I2R. Z tohoto vztahu vyplývá, že pokud zdvojnásobíme proud, ztrátový výkon naroste čtyřikrát. Množství tepla, které se na takovém spoji uvolní je úměrné velikosti protékajícího proudu. V praxi: u třífázových rozvodů je sledování teploty všech tří fází a stejnoměrného zatížení z cílem vyhodnotit povrchovou teplotu na všech vodičích a to měřením pomocí termokamery FLIR.

Klasifikace závad

Klasifikace závad – se rozumí přiřazení doporučení podle klasifikačního schématu v závislosti na stanoveném oteplení v přiřazené tabulce oteplení jednotlivých částí elektrického zařízení. Provedenou kontrolu v konečné fázi je vytištěna podle ČSN ISO 18434-1 zpráva, kde je obsaženo: základní informace o zařízení, datum, kalibrace IČT kamery, seznam zařízení a hodnoty měření – termogram.
Požáry elektrických zařízení jsou častým a podceňovaným jevem na zařízeních FVE a mohou vést k odstávce a tím k finančním dopadům, újmě na zdraví a na životech. Předcházení takovým jevům lze zabránit pravidelnou kontrolou elektrického zařízení pomocí IČT kamery FLIR a příslušných měřících přístrojů pro buňky FVE

Termovizní měření IČ kamerou Flir

Klasifikace závad – se rozumí přiřazení doporučení podle klasifikačního schématu v závislosti na stanoveném oteplení v přiřazené tabulce oteplení jednotlivých částí elektrického zařízení. Provedenou kontrolu v konečné fázi je vytištěna podle ČSN ISO 18434-1 zpráva, kde je obsaženo: základní informace o zařízení, datum, kalibrace IČT kamery, seznam zařízení a hodnoty měření – termogram.
Požáry elektrických zařízení jsou častým a podceňovaným jevem na zařízeních FVE a mohou vést k odstávce a tím k finančním dopadům, újmě na zdraví a na životech. Předcházení takovým jevům lze zabránit pravidelnou kontrolou elektrického zařízení pomocí IČT kamery FLIR a příslušných měřících přístrojů pro buňky FVE

Revize do 1000 V – základ

Termovizní měření tranformátorů VN-NN, rozvoden VN-NN termovizní kamerou FLIR při preventivní údržbě: termovizní kamera FLIR: zaznamenává intenzitu tepelného záření z měřeného povrchu. Princip termovizní kamery FLIR je založen na stanovení povrchové teploty kontrolované součásti s následným stanovením oteplení. Z velikosti oteplení je pak pomocí klasifikačního schématu stanoveno nápravné doporučení. Při práci z termokamerou je nutno pamatovat na jisté zásady měření a jejichž porušením může dojít k chybnému měření a k chybné klasifikaci závad. Při lokalizaci vadného místa dochází k vytvoření teplotního gradientu a teplota od místa poruchy klesá, na základě toho lze zjistit místo, kde se závada vyskytuje. V praxi tedy není vhodné při klasifikaci závažnosti nalezeného problému vycházet pouze z doporučení daného klasifikačního schématu, je třeba zvážit kritičnost selhání dané komponenty. Definice kritičnosti selhání komponenty jsou: bezpečnost práce a ekonomika provozu. Bezpečnost práce je zřejmá a pokud se nachází komponenta v místě nebezpečí požáru, výbuchu a pod. může být stupeň vyhodnocení stanoven jako velmi závažný a nezbytně se musí vyhodnotit řešení situace. Podobné to je v případě ohrožení zdraví osob a nebo zda-li selhání by vedlo k velkým škodám na majetku.
V praxi lze termografií vedle kontroly elektrických spojů, využít ke kontrolám přítomnosti zkratů podlahového topení, vnitřních závad prvků el. instalace – svorníků jistících prvků, nerovnoměrnému zatížení fází a podobně. Měření termokamerou je možné praktikovat pouze pod zatížením t.j. za provozu.
Revize energetika VN: revize FVE – fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic a systému LPS a hromosvodů energetických zdrojů po celé ČR.